Disclaimer

Het KCHL en het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van de informatie aan de patiënt van de behandelend specialist.

Links

Het feit dat de websites van derden via links op de website van het KCHL en het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het KCHL en het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Het KCHL en het St. Elisabeth Ziekenhuis zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Rechten

Alle rechten met betrekking tot de informatie op deze website berusten bij het KCHL en het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het KCHL mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.